Polityka przetwarzania danych (RODO)

INFORMACJA

dla kontrahentów – osób fizycznych PPUH ANIMA Krzysztof Śleziak w Rybniku w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego ich przepływu.

Powołując się na treść art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej RODO, informuję że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PPUH ANIMA Krzysztof Śleziak z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 44-200 Rybnik (NIP 65100004135) z możliwością kontaktu drogą elektroniczną na adres: biuro@ppuhanima .eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, względnie osobiście w miejscu siedziby tut. Przedsiębiorstwa, przy czym osobą wyznaczoną do kontaktu i innych czynności w tym zakresie jest Dyrektor dr Michalina Janosz.
 2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest związane ze składanymi zapytaniami ofertowymi, zamówieniami i zawieranymi umowami w wyniku ich składania, a której jest lub może być Pan/Pani stroną, względnie podejmowania innych działań na podstawie przepisów wskazanego na wstępie Rozporządzenia. Nadto Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie tut. Przedsiębiorstwa, które przetwarzane są za pomocą monitoringu;
  • windykacja należności;
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności, czyli wykazania spełnienia przez tut. Przedsiębiorstwo obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oprócz osoby wyznaczonej w p. 1 niniejszej informacji do kontaktu będą także:
  • inni upoważnieni przeze mnie pracownicy;
  • podmioty (przedsiębiorcy) z którymi zostały zawarte umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, a wspierające tut. Przedsiębiorcę w świadczeniu dla Pana/Pani usług;
  • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy czy banki.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z Panem/Panią umowy związanej ofertą lub realizacją zamówienia, a także po ich zakończeniu
  w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową lub realizacji zamówienia, albo oferty,
  • wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a). Rozporządzenia).
 7. Sprzeciw lub skargę można składać bezpośrednio do mnie jako prowadzącego Przedsiębiorstwo działalność gospodarczą PPUH ANIMA Krzysztof Śleziak lub osoby Dyrektora – dr Michaliny Janosz, jeżeli uzna Pan/Pani że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy wskazanego na wstępie Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
  do realizacji składanej przez Pana/Panią oferty, zamówienia lub wykonania zawartej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych zaleczeń i czynności prawnych.
 9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.